ÚZEMNÍ PLÁN ZNĚTÍNEK


OOP - Opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán Znětínek

A1 - Textová část

A2 - Výkres základního členění území

A3 - Hlavní výkres

A4 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNĚTÍNEK


B1 - Textová část zpracovaná projektantem

B2 - Textová část zpracovaná pořizovatelem

B3 - Koordinační výkres - komplexní

B4 - Koordinační výkres - detail Znětínku

B5 - Výkres vodního hospodářství

B6 - Výkres ÚSES, ochrana přírody a krajiny

B7 - Výkres širších vztahů

B8 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNĚTÍNEK


Změna č.1